Disclaimer

Disclamer voor volkelhartveilig.nl
Op deze pagina vindt u de disclaimer van volkelhartveilig.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Volkel Hartveilig. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Volkel Hartveilig is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Volkel Hartveilig.

Geen garantie op juistheid
Voor informatie en prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen.

Volkel Hartveilig streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of cursussen op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanpraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Volkel Hartveilig aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Volkel Hartveilig op deze pagina.