Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Stichting Volkel Hart Veilig en een cursist(en) en/of instructeur(s) en assistent(en) en/of opdrachtgever(s) en/of vrijwilliger(s) waarop Stichting Volkel Hart Veilig deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Stichting Volkel Hart Veilig, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden ingeschakeld.
Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige, in deze algemene voorwaarden bepaalde, volledig van toepassing. Stichting Volkel Hart Veilig en een cursist(en) en/of instructeur(s) en assistent(en) en/of opdrachtgever(s) en/of vrijwilliger(s) zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien er zich een situatie voordoet die hierin niet is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2. Inspanningsverbintenis
Voor alle diensten van Stichting Volkel Hart Veilig geldt dat deze inspanningsverbintenissen betreffen, wat inhoudt dat Stichting Volkel Hart Veilig voor deze diensten geen resultaten kan garanderen.

Artikel 3. Werkzaamheden
Tot de werkzaamheden van Stichting Volkel Hart Veilig behoren:

  • Het overeenkomstig de overeenkomst tot opdracht uitvoeren van gewenste
    werkzaamheden door daarvoor geschikte instructeurs;
  • Het per cursist voor elke cursus beschikbaar stellen van studiemateriaal;
  • Lesdagen voor de cursussen vaststellen.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
Indien Stichting Volkel Hart Veilig aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Stichting Volkel Hart Veilig is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Stichting Volkel Hart Veilig is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Indien Stichting Volkel Hart Veilig aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Stichting Volkel Hart Veilig beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Stichting Volkel Hart Veilig is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in voorkomend geval.
Stichting Volkel Hart Veilig is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Stichting Volkel Hart Veilig aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Stichting Volkel Hart Veilig toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Stichting Volkel Hart Veilig is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan de opzet of grove schuld van Stichting Volkel Hart Veilig of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Stichting Volkel Hart Veilig de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 6. Aanmelden
De aanmelding voor een vastgestelde cursusdatum dient bij Stichting Volkel Hart Veilig te geschieden tot 2 weken vóór aanvang van de cursus, dit in verband met tijdig inregelen van de studiematerialen en facilitaire zaken o.a. zaalhuur/ planning vrijwilligers etc. voor de kandidaat(en).
Stichting Volkel Hart Veilig zal uiterlijk een week en op de dag zelf voor aanvang van de cursus een schriftelijke bevestiging van de ontvangen aanmeldingen aan de opdrachtgever verzenden.
Om didactische redenen wordt per te geven cursus een maximum gesteld aan het aantal deelnemers. Bij overschrijding van dit maximum zal aan diegenen die zich als laatste hebben aangemeld een alternatieve datum worden voorgesteld.

Artikel 7. Betaling
Voor aanvang van de cursussen dient het volledige overeengekomen bedrag op rekening van Stichting Volkel Hart Veilig te staan. De hoogte ervan zal door Stichting Volkel Hart Veilig worden vastgesteld. Stichting Volkel Hart Veilig zal haar cursussen voor de opdrachtgever eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat de opdrachtgever het bedrag heeft voldaan of, in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld.

Artikel 8. Overeengekomen bedrag
Het overeengekomen bedrag bestaat uit de volgende kosten:

  • Algemene kantoorkosten Hartveilig
  • Deelnemingskosten
  • Studiemateriaal

Onder algemene kantoorkosten vallen niet slechts kosten zoals papier, telefoon, kopieer- en e-mailkosten, maar ook alle overige kosten die verband houden met de serviceverlening in een cursus. Mondelinge gemaakte prijsafspraken tussen Stichting Volkel Hart Veilig en de opdrachtgever gaan voor op eventueel vermelde tarieven op de website.

Artikel 9. Deelname en verplichtingen
Bij een inschrijving voor een cursus wordt van de deelnemer verwacht tijdig aanwezig te zijn en alle cursusdagen en/of avonddelen te volgen. Bij verzuim kan geen bewijs van opvolging cursus worden overhandigd aan de cursist.
De cursist is o.a. vanwege veiligheidsredenen verplicht de instructies van de cursusleiding/instructeur/assistenten op te volgen. Stichting Volkel Hart Veilig heeft het recht een cursist die zich niet aan de aanwijzingen van de cursusleiding houdt verdere toegang tot de cursus te ontzeggen.

Artikel 10. Verhindering en annulering
Indien een ingeschreven cursist vóór aanvang van de cursus is verhinderd dient dit zo spoedig mogelijk aan Stichting Volkel Hart Veilig en de instructeur kenbaar te worden gemaakt. De gemaakte kosten bij verhindering zullen in rekening worden gebracht. Indien sprake is van overmacht zoals omschreven in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden wordt 50% van de gemaakte kosten bij verhindering in rekening gebracht/ slechts teruggestort.
Annulering van een complete cursus dient altijd schriftelijk te geschieden door de opdrachtgever en geldt voor de data waarop de opdrachtgever ingeschreven heeft. Afhankelijk van het moment waarop Stichting Volkel Hart Veilig de schriftelijk annuleringen ontvangt worden annuleringskosten in rekening gebracht. Daarnaast behoudt Stichting Volkel Hart Veilig zich het recht om bij onvoldoende deelname of calamiteiten een cursus te annuleren. Stichting Volkel Hart Veilig zal de opdrachtgever daarover op de hoogte brengen en zal na overleg een passend en compenserend alternatief aanbieden.
De volgende annuleringsvoorwaarden zijn ten tijde van de coronacrisis van toepassing:
De cursussen wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat, indien de cursusavonden als bedoeld in deze algemene voorwaarden geen doorgang kan vinden als gevolg van opgelegde beperkende maatregelen of verboden als gevolg van het COVID-19 virus, de overeenkomst van rechtswege wordt ontbonden zonder dat één van de contractpartijen aanspraak kan maken op enige vergoeding en verplichtingen in welke vorm dan ook.
De opgelegde beperkende maatregelen of verboden kunnen afkomstig zijn van de volgende partijen:

  • De overheid en/of Veiligheidsregio Brabant Oost
  • De Gemeente Maashorst

Stichting Volkel Hart Veilig heeft de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden indien zij de risico’s van het organiseren van haar activiteiten als gevolg van corona risicovol vindt.

Artikel 11. Overmacht
Stichting Volkel Hart Veilig is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Stichting Volkel Hart Veilig geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stichting Volkel Hart Veilig niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Stichting Volkel Hart Veilig heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Stichting Volkel Hart Veilig zijn verbintenis had moeten nakomen.
Stichting Volkel Hart Veilig kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomt te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voor zover Stichting Volkel Hart Veilig ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, zal Stichting Volkel Hart Veilig voor de overige niet nagekomen verplichtingen een evenredig bedrag terugstorten.

Artikel 12. Facturatie
Stichting Volkel Hart Veilig int cursusgelden direct bij inschrijving via website Volkel Hart Veilig.
Deze gelden dient in ieder geval voor aanvang van de eerste cursusdag in bezit te zijn van Stichting Volkel Hart Veilig, bij gebreken waarvan de werkzaamheden kunnen worden opgeschort en de wettelijke rente in rekening kan worden gebracht. Als een aanmaning dient te worden verzonden wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
De rechtsverhouding tussen Stichting Volkel Hart Veilig en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht.

Artikel 14. Privacy
Gegevens van de opdrachtgever worden niet door Stichting Volkel Hart Veilig verstrekt aan derden zonder toestemming van de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft toestemming aan Stichting Volkel Hart Veilig haar gegevens te gebruiken zoals mede beschreven in haar privacy beleid.

Stichting Volkel Hart Veilig
Stichting Volkel Hart Veilig, Boekelsedijk 19 Uden 5404NK tel. 06-51012851
email: info@volkelhartveilig.nl
KvK: 86866591